Het belang van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het is heel belangrijk om een volwaardige BA-verzekering af te sluiten die het volledige aspect omvat voor de indekking van uw professionele risico’s en die u laat voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Een gespecialiseerd makelaar is een meerwaarde in de zoektocht naar een passende verzekering voor uw activiteiten als tuin– en landschapsarchitect. Als Blikveld-pluslid geniet u van een verlaagde jaarpremie en zeer voordelig tarief voor de aangifte van dossiers!

“Potje breken is potje betalen”: een oud gezegde dat iedereen wel eens in de mond neemt en eigenlijk ook een basis vormt voor onze onderlinge relaties in tal van domeinen. Wie schade berokkent aan iemand (of aan diens goederen), dient dit te herstellen of het beschadigde goed te vervangen. Indien dit laatste niet mogelijk is, kan een financiële vergoeding in de plaats komen. Dit principe werd geformaliseerd in de artikelen 1382 t.e.m. 1386 in het Burgerlijk Wetboek en vormt de basis voor de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (BA).

Wie onopzettelijke schade heeft berokkend aan een derde, kan de vergoedingsplicht doorschuiven naar een verzekeringsmaatschappij mits het betalen van een verzekeringspremie. Zo ontstonden de BA Familiale (voor schade die u berokkent tijdens uw privéleven) en de BA Auto (voor schade die u berokkent door het rijden met de auto).

Ook tijdens uw beroepsactiviteiten kunt u schade berokkenen aan (goederen van) derden. Dit kan door uw eigen toedoen of door uw medewerkers, materiaal of installaties. Afhankelijk van uw beroep zal het risico dat veroorzaakt kan worden, verschillen. De kans dat een aannemer, die soms met ladders of machines bij iemand in of rond zijn huis werkt, schade veroorzaakt, is groter dan wanneer u als tuinarchitect een dossier bespreekt met een klant. Toch kan het dat bv. de ladder van een aannemer tegen een ruit valt of in een tuin, of dat de landschapsarchitect een duur voorwerp per ongeluk omstoot bij een klant. Dergelijke schades worden verzekerd in de polis BA uitbating.

De Wet Peeters II (Peeters-Ducarme, in werking getreden op 1 juli 2019) voerde een verzekeringsplicht in voor de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid voor alle dienstverlenende beroepen in de bouwsector, inclusief de tuin – en landschapsarchitecten.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid, die ABAJP-BVTL al jaren voorstelt, komt perfect tegemoet aan de vereisten die deze nieuwe wet opstelt. De polis verzekert kleinere uitbatingsrisico’s samen met uw beroepsaansprakelijkheid. Uw Blikveld-plus lidmaatschap geeft u eveneens recht op deze exclusieve gunstige voorwaarden.

Heeft u nog geen polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, dan is het de hoogste tijd die te onderschrijven. U bent niet alleen aansprakelijk voor de eventuele beroepsfouten die er gemaakt worden, u bent ook wettelijk verplicht deze te verzekeren. Hebt u als tuin– en landschapsarchitect enkel een polis BA Uitbating, dan voldoet uw polis wellicht niet aan de Wet Peeters II en dient deze vervangen of aangepast te worden. Staat u als tuin– en landschapsarchitect niet alleen in voor het ontwerp maar ook voor de uitvoering van het werk (al dan niet via onderaannemers), dan kan een polis BA Uitbating uitgebreid met een dekking beroepsaansprakelijkheid een uitweg bieden.

U bent niet alleen aansprakelijk voor de eventuele beroepsfouten, u bent ook wettelijk verplicht deze te verzekeren.”

Kortom: het is heel belangrijk om een volwaardige BA-verzekering af te sluiten die het volledige aspect omvat voor de indekking van uw professionele risico’s en die u laat voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Een gespecialiseerd makelaar is een meerwaarde in de zoektocht naar een passende verzekering voor uw activiteiten als tuin– en landschapsarchitect. Als Blikveld-plus-lid geniet u mee van de ABAJP/BVTL-voordelen voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering: een verlaagde jaarpremie en zeer voordelig tarief voor de aangifte van dossiers!

Neem onverwijld contact op met onze verzekeringsbemiddelaar IDES RAMBOER NV (info@idesramboer.be / ww.idesramboer.be).

Hieronder leest u de voordelige groepsvoorwaarden die van toepassing zijn, indien u Blikveld-pluslid bent én u uw polis via de exclusieve bemiddeling van NV Ides Ramboer afsluit bij de maatschappij NV Protect:

  • Lagere minimumpremie van 250 euro = verlaging met ongeveer 35% van de normale minimumpremie
  • Lagere franchise van 10% van de uitgaven met een minimum van 250 euro en een maximum van 2.500 euro = halvering van de normale franchise
  • Lagere premievoet van 1,50% op de brutohonoraria excl. BTW = verlaging met ongeveer 35% van de normale premievoet
  • Gratis advies, bijstand en know-how van NV Ides Ramboer, gespecialiseerd in verzekeringen beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector sinds 1973. Dit betreft onder andere gratis bijstand bij schades, nazicht van contracten, juridische adviesverlening etc.