Blikveld is sinds 2021 de vakvereniging voor landschapsarchitectuur in Vlaanderen en Brussel. 

 

Missie

Blikveld komt op voor een duurzame leefomgeving door in te zetten op kwalitatieve landschapsarchitectuur. Dit doen we door het verenigen en professionaliseren van landschapsarchitecten en het brede werkveld. Daarnaast sensibiliseren we over hoe ruimte en duurzaamheid samenhangen.

We versterken de landschapsarchitectuur door onze leden te ondersteunen, te verbinden, te informeren en te inspireren. We bieden juridische en technische bijstand alsook studiedagen, nascholingen, lezingen en netwerkmomenten aan.

We maken de duurzame mogelijkheden van doordachte ingrepen op het landschap kenbaar bij diverse overheden en bij het brede publiek.

We dragen op die manier rechtstreeks bij tot de verhoging van de kwaliteit en de duurzaamheid van onze leefomgeving.

 

Visie

We geloven dat meer en betere samenwerking tussen mens, natuur en landschap een antwoord kan bieden op complexe milieu- en klimaat problematieken.

We zien landschapsarchitectuur, als ontwerpende discipline, strategisch gepositioneerd tussen mens, natuur en landschap. Landschapsarchitecten gaan in hun projecten steeds in interactie met alle betrokkenen in de ruimte: beleid, burgers, organisaties, professionals en het landschap zelf.

We zijn overtuigd van de verbindende en verbeeldende kracht van landschapsarchitectuur. Door een kwalitatieve toekomst voor te stellen, betrek je mensen in een verhaal waarin ze zelf ook verantwoordelijkheid nemen. De benodigde veranderingen worden op een participatieve manier tastbaar gemaakt.

 

Strategie

Hoe willen we dat ambitieuze doel realiseren?

• Door het organiseren van activiteiten om onze leden te verbinden, te informeren en elkaar te inspireren.

• Door het promoten en bekendmaken van het belang van het vakgebied in het maatschappelijke, politieke, professionele en academische veld.

• Door landschapsarchitecten en breder te verenigen en de stem van de discipline luider te laten klinken bij diverse overheden.

• Door het ondersteunen van professionelen die actief zijn in het vakgebied.

 

Teams

Een groot deel van de werking wordt gedragen door vrijwilligers. Ze organiseren zich in vijf teams.

Wil je je steentje bijdragen als vrijwilliger? Heb je interesse om je intensief te engageren, of liever kleinschalig, wanneer het goed uitkomt? Laat het ons zeker weter!

 

Team activiteiten

Het team activiteiten organiseert verschillende activiteiten, zoals uitstappen, lezingen, studiedagen en studiereizen, die alle aspecten van de discipline behandelen. Hierdoor kunnen leden en geïnteresseerden waardevolle interacties hebben. We werken ook samen met partnerorganisaties om deze activiteiten mogelijk te maken.

Team communicatie

Het team communicatie zorgt voor duidelijke communicatie over de werking van Blikveld, verspreidt de activiteiten naar een groot publiek en speelt een cruciale rol bij het promoten van het beroep. Daarnaast is het mee verantwoordelijk voor het documenteren en verspreiden van toonaangevende landschapsarchitectuur in Vlaanderen en Brussel. Zo werken we aan het opbouwen van een brede community rondom landschapsarchitectuur en het bevorderen van een positief beeld van de discipline.

Team vakontwikkeling

Het team vakontwikkeling richt zich op opleidingen, bijscholing, onderzoek, kennisdeling en archivering binnen het vakgebied. Landschapsarchitectuur is een voortdurend evoluerende discipline, gekenmerkt door veranderende opdrachten, wetgeving, verantwoordelijkheden, en nieuwe inzichten. Dit vereist dat landschapsarchitecten zich voortdurend blijven bijscholen, heroriënteren en hun positie ten opzichte van andere professionals heroverwegen.

Team beroepsondersteuning

Er is veel vraag naar landschapsarchitecten op de arbeidsmarkt. Voor afgestudeerden staan veel carrièrepaden open in studie- en ontwerpbureaus, bij de overheid of als zelfstandig of freelance landschapsarchitect.
Landschapsarchitecten zijn daarom vaak niet alleen ontwerpers, maar ook ondernemers die moeten navigeren in de wereld van bedrijfsvoering, verzekeringen en financiën. Het team beroepsondersteuning ondersteunt professionals en jonge starters bij bedrijfskundige, juridische en technische vraagstukken.

Jong Blikveld

Jong Blikveld is de jongerenwerking van Blikveld. Een basiszorg is het initiëren, exploiteren en intensiveren van een netwerk van nieuwe jonge mensen in de vakvereniging en het ondersteunen van jonge zelfstandigen in hun projecten met specialistische kennis en ervaring.
Jong Blikveld heeft een aanzienlijke mate van autonomie en neemt zelf de verantwoordelijkheid voor het organiseren van activiteiten afgestemd op specifieke vragen en behoeften.
Bovendien heeft Jong Blikveld een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, waardoor ze een belangrijke stem hebben in de algemene werking van de vereniging.

 

Lees hier de statuten