Algemeen

vzw Blikveld hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring laat op een transparante wijze zien welke gegevens we verzamelen en hoe wij hier mee omgaan.
De vzw Blikveld respecteert zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 27.04.2016 en de privacywet d.d. 08.12.1992.

Welke gegevens worden verzameld?

Om onze nieuwsbrief te ontvangen: uw naam, voornaam en e-mailadres.
Om lid te zijn van vzw Blikveld en/of deel te nemen aan activiteiten en de studiereizen: uw naam, voornaam, e-mailadres, adres, opleiding, professionele activiteit, eventuele werkgever, telefoonnummer, website, btw-nummer, geboortedatum.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met volgende doeleinden:
• facturatiegegevens;
• verzending van onze nieuwsbrief;
• zicht hebben op onze binding met het werkveld;
• als info bij buitenlandse studiereizen voor inschrijving en in hotels, voor vliegtuigtickets of internationale treintickets.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst met uw goedbevinden hebben afgesloten. Indien je uitnodigingen krijgt van activiteiten waarmee de vzw Blikveld samenwerkt dan zijn deze via ons verstuurd. Wij geven onze ledenlijsten niet ter beschikking van andere verenigingen.

Bewaartermijn

De gegevens worden maximaal 7 jaar na laatste gebruik bijgehouden. Dat omwille van het feit dat fiscale documenten (facturen) minstens 7 jaren moeten worden bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten betreffende uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Dit kan op eenvoudig verzoek via info@blikveld.eu.
U kan verzet maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen en een aangetekend schrijven te willen richten aan de vzw Blikveld Generaal Tombeurstraat 81/23, 1040 Brussel-Etterbeek.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming (www.privacycommission.be).

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze werd het laatst gewijzigd op 29 januari 2022