Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw zoekt projectmedewerker Blue Deal

WIE ZIJN WIJ?

Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) is een regionaal samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, 15 gemeenten en verenigingen actief rond natuur, landbouw, jacht , erfgoed en toerisme. Samen met overheden, natuurbeschermers, landbouwers, recreanten, jagers,… zetten we acties op voor natuurinrichting en landschapsherstel. Via natuureducatie, natuurrecreatie, en gerichte communicatie werken we aan het draagvlak voor natuur en landschap van de Brabantse Kouters.

Het team van RLBK bestaat uit 15 gedreven medewerkers. Landschapsarchitecten, biologen, bio-ingenieurs, erfgoedexperten, educatie- en communicatiemedewerkers zetten zich samen in voor een kwaliteitsvol landschap. We besteden daarbij ook bijzondere aandacht aan de verbinding van de inwoners met het landschap in de Brabantse Kouters.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als projectmedewerker Blue Deal draag je bij tot globale gebiedsvisies rond natuur- en landschap op macroschaal. Jouw rol spitst zich daarbij voornamelijk toe op het inbrengen van expertise rond een bekkenbrede aanpak van infiltratie en waterbuffering in combinatie met het aanleggen, versterken of verbinden van natte natuur. In tandem met collega’s vertaal je dit naar concrete inrichtingsprojecten. Deze projecten kunnen heel divers zijn zowel naar schaal als inhoud, maar zijn steeds natuurgerichte ingrepen met een sterke watertoets die het blauwgroene netwerk in de Brabantse Kouters versterken.

In deze projecten zet je je technische bagage in om aspecten rond waterbuffering en infiltratie goed te integreren in het globaal ontwerp en de projectrealisatie.

Je begeleidt de natuurprojecten, samen met je collega’s, van begin tot einde. Je maakt creatieve ontwerpen in overleg met eigenaars of via participatietrajecten met gebruikers. Je zorgt voor de realisatie van projecten via vergunningsaanvragen, de opmaak van bestekken, aanbestedingen en de opvolging van de werken op het terrein. Je werkt de projecten gedurende heel dit traject ook administratief af.

Je werkt daarnaast zelfstandig of samen met gebiedscoördinatoren aan de ontwikkeling van nieuwe projecten en het opstellen van subsidiedossiers.

Het algemeen belang van de natuurinrichtingsprojecten is breder dan enkel de terreinrealisatie. Samen met je collega’s verbind je mensen zoveel mogelijk met de watergebonden projecten via participatietrajecten en publieksactiviteiten.

JOUW TAKENPAKKET

Je hoofdtaken bestaan uit:

 • Je staat mee in voor het initiëren, coördineren en het onderling afstemmen van verschillende watergerelateerde uitvoeringsprojecten binnen de globale visie voor het werkingsgebied en deelzones van de Brabantse Kouters. Je neemt deze taak op van overleg, over planopmaak en verbeelding tot realisatie en nazorg en met voldoende aandacht voor een efficiënte inzet van middelen en mankracht.
 • Je zorgt mee voor het onderbouwen van gebiedsvisies, voornamelijk voor wat betreft het blauwe netwerk; je detecteert in dit verband ook kansen voor uitvoeringsprogramma’s of voor individuele projecten.
 • Je staat in voor werving van nieuwe projecten: terreinprospectie, koppeling met beleid en ruimer landschappelijk kader, opmaken van projectaanvragen, overleg,…
 • Je organiseert het overleg met partners en overheden in functie van deze projectrealisaties

Daarnaast draag je ook bij aan:

 • Het lerend netwerk en de onderlinge afstemming tussen Blue Deal medewerkers van alle regionaal landschappen in Vlaanderen
 • De uitwerking en begeleiding van publieksactiviteiten, recreatiemogelijkheden en vormingen die watergebonden projecten in de regio in de kijker zetten i.s.m. het team
 • Communicatie rond watergebonden projecten van het regionaal landschap i.s.m. je collega’s: posts op sociale media, tekstjes op de website, mooie foto’s van projecten,…


JOUW PROFIEL

Technische en inhoudelijke kennis:

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in één van de volgende richtingen of een gelijkaardige richting aangevuld met aantoonbare ervaring
 • Bio-Ingenieur Bodem en Water
 • Manama Hydrologie
 • Stedenbouw en ruimtelijke planning
 • Biologie
 • Landschaps- en tuinarchitectuur, al dan niet in combinatie met de banaba Landschapsontwikkeling

Ook kandidaten met een andere achtergrond komen in aanmerking mits ze expliciet kunnen aantonen dat ze door andere opleiding of ervaring dezelfde kennis opgebouwd hebben.

 • je hebt kennis van verschillende aspecten van – in eerste instantie – de uitvoering van waterbeleid, maar ook de kennis van de landschappelijke context en de vertaling hiervan naar projecten zijn een sterke troef:
 • Ecohydrologische kennis van valleisystemen en waterlopen
 • Europees, Vlaams en lokaal integraal water en klimaatbeleid
 • Klimaatverandering / processen
 • Waterkwaliteit
 • Landschapskwaliteit en – beheer
 • ruimtelijke planning en ontwerp op diverse schaalniveaus
 • Natuurtechnische inrichting
 • Een zekere expertise rond het wetgevend kader en vergunningsaanvragen. Naast die basiskennis, vind je je weg naar alle noodzakelijke info en een netwerk van experts voor specifieke gevallen.
 • Ervaring met projecten rond inrichting van natte natuur of landschap in de brede zin via eerdere werkervaring en/of stages is een sterk pluspunt.
 • Sterk in het plannen en permanent overzicht bewaren van verschillende projecten: van eerste idee, over betrekken van partners, tot ontwerp, realisatie en nazorg
 • Kennis van software voor ontwerp en planopmaak (CAD-programma’s) en van GIS is een pluspunt.
 • Goede basiskennis van de andere meest courante PC-toepassingen (MS Win, Word, XLS, PPT)
 • Administratieve basisvaardigheden
 • Streekkennis is een sterk pluspunt
 • Rijbewijs (B) is noodzakelijk

Persoonlijke vaardigheden:

 • Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse actoren zoals waterbeheerders, gemeentebesturen en gebruikers in de open ruimte: je oordeelt niet over achtergrond of motivatie maar o.b.v. de wil om samen te werken i.k.v. gemeenschappelijke doelstellingen.
 • Proactief ingesteld: je anticipeert op knelpunten en hebt al oplossingen achter de hand; je grijpt kansen, ook als ze zich onverwacht aanbieden.
 • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken: je werkt voor de projecten op macroschaal in tandem met de gebiedscoördinatoren, maar kan daarnaast ook zelf projecten zelfstandig opnemen en tot een kwaliteitsvol eindresultaat komen met de beschikbare middelen en tijd.
 • Je stelt je flexibel op: verschillende projecten lopen immers tegelijkertijd en je deeltaken per project kunnen verschillen naargelang de aard van het project en de expertise van de collega’s die hierbij betrokken zijn.
 • Vlot in de omgang, creatief, communicatief, bruggenbouwer: je legt creativiteit in je ontwerpen en voorgestelde oplossingen, je hebt een vlotte pen en kan je boodschap ook mondeling goed overbrengen naar diverse doelgroepen. Je gaat permanent op zoek naar win-win situaties of compromissen waarbij natuur- en landschapsdoelstellingen toch voorop staan.
 • Bereid zijn tot het presteren van flexibele werkuren (bv. occasionele weekendactiviteit of avondvergadering)
 • Bij voorkeur snel beschikbaar

WIJ BIEDEN:

 • Een maatschappelijk relevante job in een enthousiast, multidisciplinair team dat je stap voor stap mee zal begeleiden in de werking van het regionaal landschap en de regio Brabantse Kouters
 • Een gevarieerde jobinhoud met veel kansen voor eigen initiatieven. De job is uitdagend en inhoudelijk divers. Je krijgt de kans om snel te groeien en je expertise uit te breiden bij RLBK en samen met je collega’s in andere regionale landschappen.
 • Een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling
 • Een verloning gekoppeld aan de barema’s van de Vlaamse Overheid waarbij relevante anciënniteit in rekening kan gebracht worden.
 • Vergoeding voor woonwerkverplaatsing (waarbij de verplaatsing met het openbaar vervoer volledig vergoed wordt)
 • Voldoende aandacht voor de privé-werk balans via flexibele en glijdende werktijden, een gunstige verlofregeling met 4 bijkomende verlofdagen, sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar en de mogelijkheid tot twee dagen thuiswerk per week. Daarnaast ook de keuze tussen 38u-regime of 40u-regime met compensatiedagen
 • Goed bereikbare werkplaats op 5 min fietsen/10 min wandelen van het station van Vilvoorde

PROCEDURE & MEER INFO

Kandidaten sturen uiterlijk op 15 oktober 2023 een CV en motivatiebrief per e-mail naar patrick.endels@brabantsekouters.be, met als onderwerp ‘sollicitatie projectmedewerker blue deal, en volgende documenten in bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv‘ en ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief‘. Indien mogelijk bezorg je ook een portfolio met documentnaam ‘’familienaam_voornaam_portfolio’ of via een link

Na een selectie op basis van CV/motivatiebrief, worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een selectieproef en gesprek. Deze worden ingepland op 23 en 24 oktober 2023. Bij indienen van uw kandidatuur wordt verwacht dat u zich op die dagen kan vrijmaken.

Meer informatie? Contacteer Patrick Endels, coördinator, tel. 02/253.43.04 of 0496/50.03.01. U kan rekenen op een discrete behandeling van uw kandidatuur.